Nieuwsbericht

Examenadviescommissie

dinsdag 24 september 2019

Binnen Stem is een commissiestructuur ingericht voor het ontwikkelen en vaststellen van examens. Hieronder volgt een toelichting op deze structuur en de actuele wijziging hierin.


Commissie van Deskundigen

De Commissie van Deskundigen, waarin leden namens de scholen en het bedrijfsleven zitting hebben, zorgt voor inhoudelijke input. Maar kijkt ook of examenopdrachten relevant, uitvoerbaar en van het juiste niveau zijn.


Vaststellingcommissie

De Vaststellingcommissie stelt de exameninstrumenten vast en adviseert het bestuur. Om een scheiding aan te brengen tussen vaststellen en adviseren heeft het bestuur van Stem in de bestuursvergadering van 28 maart de wens uitgesproken een Examenadviescommissie (EAC) te willen inrichten.


Examenadviescommissie (EAC)

Een EAC zal het bestuur namens de deelnemende scholen adviseren over belangrijke kwaliteitsaspecten m.b.t. de examinering van Stem. Denk aan formats, de beoordelingssystematiek, het verantwoordingsdocument, enz. Op basis van deze adviezen neemt het bestuur besluiten. In een EAC zitten alleen scholenvertegenwoordigers: opleidingsmanagers, onderwijskundigen, toetsdeskundigen en/of beleidsmedewerkers van examenbureaus. Ze worden benoemd door het bestuur, op voordracht van de Deelnemersraad. 


De instelling van een EAC betekent een wijziging van de organisatie van Stem

Op dit moment adviseert de Vaststellingscommissie zowel over concrete instrumenten als uitgangspunten voor de beoordeling. Die taak wordt smaller. Daarom zal nog bezien worden of de samenstelling van de Vaststellingscommissie aangepast moet worden. 


Oproep van Stem voor deelname aan bovenstaande commissies/EAC

Stem doet hierbij een oproep aan medewerkers van scholen met één van de hiervoor genoemde functies, en die graag in de EAC mee zouden willen denken over de inrichting van de examens, om zich op te geven door een mail naar info@stichtingstem.nl te sturen.

Bijeenkomsten

26 mrt 2020 10:00 tot 14:15

Bestuur

Examenservices, Nieuwegein

14 mei 2020 10:00 tot 13:15

Deelnemersraad

Examenservices, Nieuwegein

14 mei 2020 15:00 tot 19:00

Vaststellingscommissie

Examenservices, Nieuwegein