Nieuwsbericht

Vacatures

dinsdag 19 januari 2021

Drie vacatures lid Vaststellingscommissie
De vaststellingscommissie brengt advies uit met betrekking tot de vaststelling  van ontwikkelde of gewijzigde beoordelings- en exameninstrumenten.  In de vaststellingscommissie zitten afdelingsdirecteuren, opleidingsmanagers, beleidsmedewerkers van examenbureaus en/of leden van examencommissies van deelnemende scholen.  
Omdat de inhoudelijke beoordeling al in de desbetreffende commissie van deskundigen heeft plaatsgevonden en de beoordeling in de vaststellingscommissie zich richt op een generieke kwaliteitsbeoordeling (met name: zijn de instrumenten volledig en eenduidig, voldoen ze aan de eigen Stem-formats, is het kwalificatiedossier voldoende gedekt), is het bedrijfsleven niet in de vaststellingscommissie vertegenwoordigd.  
Het bestuur benoemt de leden van de vaststellingscommissie op voordracht van de deelnemersraad, op basis van een functieprofiel. Er geldt een rooster van aftreden met een zittingstermijn van drie jaar, die eenmalig verlengd kan worden met drie jaar. 
 
Door aftreden van 3 leden, zijn er vacatures ontstaan in de vaststellingscommissie. Op de website van Stem kun je het functieprofiel lezen. 
De vaststellingscommissie van Stem bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 leden. De leden worden voorgedragen door de leden van de deelnemersraad en benoemd door het bestuur voor een zittingstermijn van drie opleidingsjaren. Een aftredend lid van de commissie kan worden herbenoemd voor een nieuwe zittingstermijn van drie jaar. 
Belangstellenden voor de vacatures worden uitgenodigd een bericht te sturen aan info@stichtingstem.nl.

Drie vacatures lid Examenadviescommissie  
De Examenadviescommissie (EAC) heeft tot doel het bestuur en de uitvoeringsorganisatie namens de deelnemende scholen te adviseren over belangrijke kwaliteitsaspecten van Stem. Denk aan formats, de beoordelingssystematiek, de examen- en beoordelingsmix, het verantwoordingsdocument, examenmatrijzen, etc. Deze kaders beïnvloeden de examenorganisatie op school. In de Examenadviescommissie zitten afdelingsdirecteuren, opleidingsmanagers, onderwijskundigen, toetsdeskundigen en/of beleidsmedewerkers van examencommissies  van deelnemende scholen. Leden van de examenadviescommissie worden aangesteld op basis van het functieprofiel lid examenadviescommissie.  Het bestuur benoemt de leden.  
De Examenadviescommissie zal begin 2021 actief de werkzaamheden gaan opstarten. 

Voor de EAC worden nog 3 leden gezocht. Zij zijn afkomstig uit de deelnemende onderwijsinstellingen. Wij streven naar een vertegenwoordiging van alle sectoren. 
De leden van de EAC kiezen uit hun midden een voorzitter. Het secretariaat wordt ingevuld door de uitvoeringsorganisatie. 
Op de website van Stem kun je het functieprofiel lezen. 
Heb je belangstelling voor deze functie? Dan ontvangen wij graag jouw reactie. Geef hierbij ook een kort overzicht van jouw taken en verantwoordelijkheden van de functie van waaruit jij je aanmeldt voor de EAC. Je kunt je reactie sturen naar info@stichtingstem.nl.

Vacatures Commissies van Deskundigen 
Voor ontwikkeling, onderhoud en beheer van instrumenten heeft Stem commissies van deskundigen(CvD), per dossier (bijvoorbeeld Voertuigen en mobiele werktuigen) of dossier-onderdeel (bijv. personenauto’s). Deze commissies bestaan uit docenten van scholen en leden afkomstig uit het bedrijfsleven werkzaam op het terrein van het betrokken dossier, in de verhouding 50%/50%.  
Commissies van deskundigen geven inhoudelijk advies over onderhoud aan of ontwikkeling van examens en onderdelen van examens. De commissie beoordeelt of een examenonderdeel inhoudelijk past bij de eisen van het beroep. De inbreng van het bedrijfsleven is hierbij van groot belang vanwege de daar aanwezige gespecialiseerde kennis en expertise.  
Bij de samenstelling van elke commissie wordt rekening gehouden met spreiding over de scholen.  

Voor de Commissie van Deskundigen Autospuiten zijn we op zoek naar een vertegenwoordiger vanuit het onderwijs. Deze commissie zal circa x keer bij elkaar komen. De tijdsinvestering per bijeenkomst is een dagdeel plus voorbereidingstijd.  
Op de website van Stem kun je het functieprofiel lezen. 
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je reactie naar info@stichtingstem.nl.

Bijeenkomsten

24 mrt 2021 09:30 tot 13:00

Stem is aanwezig op Mobiliteit in Beeld

Online

25 mrt 2021 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online

25 mrt 2021 09:30 tot 11:30

Introductie sessie Praktijkbeoordelen

Online