Nieuwsbericht

Vacatures in Stem Examenadviescommissie

maandag 3 februari 2020

De ontwikkeling en vaststelling van examenproducten in Stem verloopt volgens een vaste procedure. Doel is examenproducten te ontwikkelen, beheren en distribueren die voldoen aan de kaders van de Inspectie van het Onderwijs.  

Het Stem bestuur heeft besloten om een Examenadviescommissie (EAC) in te richten. De functie van de EAC kan omschreven worden als een adviesorgaan dat namens de deelnemende scholen en vanuit ervaring met examinering in de scholen, gevraagd en ongevraagd de toepassing van de kaders en richtlijnen binnen Stem monitort en doorontwikkelt. 

De EAC ziet erop toe dat uitgangspunten van Stem terugkomen in producten en processen en adviseert het bestuur namens de deelnemende scholen wanneer ontwikkelingen op het gebied van examinering en regelgeving consequenties hebben op de examinering.   

De EAC stelt kwaliteitsnormen op en bewaakt deze ook. Gedacht kan worden aan het ontwikkelen of aanpassen van standaardformulieren, de beoordelingssystematieken, verantwoordingsdocumenten, enzovoorts. Op basis van de adviezen van de EAC neemt het bestuur besluiten. 

In de EAC zitten afdelingsdirecteuren, opleidingsmanagers, onderwijskundigen, examendeskundigen en/of beleidsmedewerkers van examenbureaus van deelnemende scholen. 

De EAC wordt gepositioneerd naast de huidige Commissies van Deskundigen en de huidige Vaststellingscommissie.  


Vacatures lid Examenadviescommissie 

Voor de EAC van Stem worden 7 leden gezocht. Zij zijn afkomstig uit de deelnemende onderwijsinstellingen. Wij streven naar een vertegenwoordiging van alle sectoren.  

De leden van de EAC kiezen uit hun midden een voorzitter. Het secretariaat wordt ingevuld door de uitvoeringsorganisatie.  

Heeft u belangstelling voor deze functie en herkent u zich in het functieprofiel? Dan ontvangen wij voor 21 februari graag uw reactie en een kort overzicht van uw taken en verantwoordelijkheden van de functie van waaruit u zich aanmeldt voor de EAC via info@stichtingstem.nl


Procedure 

Op 14 mei 2020 vergadert de Deelnemersraad. In deze vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de formele voordracht van de kandidaten aan het Stem bestuur. Het bestuur zal de voordracht in haar vergadering van 18 juni 2020 behandelen.  

In de periode tot de Deelnemersraad en de vergadering van het Bestuur zal de EAC daarom in een voorlopige samenstelling bij elkaar komen.  

Bijeenkomsten

10 sep 2020 15:00 tot 19:00

Vaststellingscommissie

Examenservices, Nieuwegein

24 sep 2020 10:00 tot 14:15

Bestuur

Examenservices, Nieuwegein

5 nov 2020 10:00 tot 13:15

Deelnemersraad

Examenservices, Nieuwegein