FAQ

Schrijft Stem een vrijstellingsregeling voor?

Wat zijn kaderopdrachten en wat zijn voorbeeldopdrachten?

Biedt Stem examen moderne vreemde taal aan bij de kwalificatie Allround Technicus Voertuigen en Mobiele Werktuigen?

Is de Rekentool beschikbaar?

Wanneer moet de beoordelaar de vragen stellen die op het beoordelingsformulier zijn opgenomen?

Moet de beoordelaar de letterlijke vragen stellen die op het beoordelingsformulier zijn opgenomen?

Zijn er nog ster-criteria?

​Op het beoordelingsformulier voor de BHE ontbreekt het handtekeningenveld voor de praktijkopleider (ook wel ‘leermeester’). Waarom is dat?

Moet een Beroepshoudingsexamen (BHE) in het bedrijf afgenomen worden?

Schrijft Stem de weging en/of cesuur voor?

Welke examenvormen kent Stem?

Hoe kan het dat de gebruikersnaam al in gebruik is?

De student gaat een andere opleiding volgen.

De student wisselt van klas.

De beoordeling moet door een andere praktijkopleider gebeuren.

De praktijkopleider kan geen beoordeling doen.

De student kan geen meetmoment meer aanmaken onder een praktijkleermoment.

De student kan de eigen praktijkopleider niet selecteren bij het aanmaken van een praktijkleermoment.

Het leerbedrijf staat niet in de lijst.

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Ik kan niet inloggen.

Welke eisen worden gesteld aan de ICT-structuur van de school?

Stel, de Inspectie constateert verbeterpunten tijdens het onderzoek bij Stem. Wat gebeurt er dan?

Het onderzoek van de Inspectie is na de inkoop examens. Hoe weet ik als ROC dat ingekochte Stem-producten voldoen aan de eisen van de Inspectie?

Waarom worden examenleveranciers zoals Stem niet meer (vooraf) gecertificeerd door de Inspectie van het Onderwijs?

Het Stem-bestuur stelt examens definitief vast. Moeten wij dat niet zelf doen als ROC? Wij zijn toch eindverantwoordelijk voor de examenkwaliteit.

Als ROC dragen we financieel bij aan Stem. Over welke producten kunnen we dan beschikken?

Wat doet Stem nu concreet voor ons ROC?

In Stem werken ROC’s, brancheorganisaties en kenniscentra samen aan goede examens voor het MBO. Hoe zijn deze partijen vertegenwoordigd?

Bijeenkomsten

17 jun 2024 12:00 tot 13:00

Webinar PraktijkbeoordelenFlex (vervolg)

Online, via Teams

26 sep 2024 11:00 tot 13:00

Bestuur

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

7 nov 2024 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online, via Teams of fysiek in Nieuwegein